closeTerug naar inventaris

Transcriptie

143

bevonden heeft, welke s: Comps: kotter Iava op den 13 februarij

E: E: vijandelyk hebben geattaqueerd zoude ik hem zeker

aan gehouden hebben, maar niets bewust zynde moest ik

hem laaten vertrekken.

546. De van de naar Batavia vertrekkenwier

Compagnien inlandsche Militairen hier verbleven offiecie„

„ken, onder officieeren en gemeenen, zijn ingevolge de ge„

„eerde beveilen uwer wel Edele Gestrenge en wel Ede„

„lens ten getalle van zeven koppen gesteld onder Ca„

„pitein Salim 'sandere die teffens verzoek gedaan heeft

de 20 Man van Capitein Rahims Compagnie bestaande in

1 Sergeant

1. Corporaal, en

18: Soldaten ook onder zijn vaandel te mogen geplaats

hebben, waarom mij verstoutt zijn verzoek aan uwel

Edele Gestrenge en wel Edelens voor te dragen

547. Met den Hoeker Katwijk aan Zee vertrekken

heden twee Europeschen soldaten in stede van de met

de Chialoup de Iohanna aangebragte zes Militairen

waar van vier gereekend zijn voor de Boom Peliciteer

ik nog de Erlanging ten dienste van die post de bij ƒ 39:

van myne nedrige Letteren van den 2 dezer verzogte

Corporaals

§48. ook zyn de met voormelte kieltje aangebragte

twee kassen met Amphioenen behoorlijk uitgeleverd

verwagtende wijders de nadere voldoening der bijletteren

van den 2 hujus 138 verzogte zes, nog ontbreekende vier

kassen met dat heulsap

549 op zondar den 11 Maart weerd mij S'morgens door

den Commandant vetter gerapporteerd dat in de gepas„

„seer de nagt door den Soldaat Nicolaas Goes zijnde een

der schiedwagten die van 11 tot een uuren voor het

en

Pakhuijs gestaan hebben, een dief gevat was die in een

Dwame