closeTerug naar inventaris

Transcriptie

werkloon zoude kunnen dienen en de Comp„e daar door min„

der onkosten hebben; waar tegen ik repliceerde dat UwelEdele

Gestrenge en WelEdelens aan mij gegeeven ordre dicteerde

de present ingezetenen tol en laste-vrij te laaten en de

minste dwang niet te Gebruiken, op dat zij zig van hier

niet verwijderden, maar den Capitein en de bij hem zijnde

Lieden verzekerden mij dat deeze heffing tot geen bezwaar

van iemand strekken zouw wijl de dobbel en Madat

kitten te sterk gefrequenteerd werden, de pagt van de

gemelde drie Artikelen namelijk de Topbaan, de Madat

en de Arrak gewillig zal worden opgebragt op deeze ster„

„ke verzekering en uit hoofde van de eigen aanbieding als om

de Compagnie de onkosten dragelyker te maaken, heb ik daar in

bewilligd met uitdrukkelyke bepaaling dat dit accoord net

langer duuren zal als tot de daar toe over te bekomen nadere

beveelen uwer Wel Edele Gestr. en WelEdelens hebbende dien

volgens gemelde drie artikelen provisioneel verpagd voor 250.

Reaalen of 312½ Rijksdaalders 's maands, en artueel aan het

werk 146. Chineezen, waar van waar van het arbedsloon

Rds: 750.—

C

maandelijks bedraagt à 5. Rds de man

Waar van de twaheere de tol voor de topbaanen

312½.

Madat en Arrak

zoo geschieder maandelijks een uitbetaaling van Rds. 437½.

het welk op 5 stvs 's daags per kop te staan komt.

§ 7. Ik hoop dat Uwel Edele Gestr. en WelEdelens deze

mijne provisioneele schikking niet ongunstig zullen ge„

„lieven op te neemen, alzoo daar toe niet dan uit hoofde

van den gedanen voorslag ben getreeden en ik het van wij

„nen pligt agte uit aanmerking van het voor de Compagn

„nie daar in gelegen voordeel, tot UwelEdele Gestr: en

WelEdelens