closeTerug naar inventaris

Transcriptie

153

WelEdelens: nadere dispositie daar en te accordeeren.

§. 8. Op den 22 passato de pantjallang Banca hier gearri„„

wreerd zijnde heb ik de Eer gehad daar mede te ontvangen

UwelEdele Gestr. en WelEdelens geagte aanschrijving van den

11: daar te vooren zijnde de daar mede aangekomen zeven

Manschappen op 's Lands Fregat de Amphitrite overgegaan

hebbende ter ordre van den Wel Edele Gestr: Heer Wierts Com„

„mandant van 's Lands en Comp„s hier zijnde Zeemagt zoo

op den 29: daar aan de bark de Standvastigheid haar

vervoegd ter plaatze haarer bestemming, ter inwagting en

escorteeringe van de Chinasche Ionk die naar Malacca

mogte weezen gedestineerd, versterkt met 12. van de Negen„

„tien Sipais welke niet begreepen zijn onder het voor hier

geschikte garnizoen terwijl de overige zeven met brenger de„

„zes Zijnde de bark de Eensgezindheid te rug heeren en

alles een maand Gagie hier genoten hebben:

§ 9 Van den hier gecommandeert hebbende Capitain

ter Zee Arie Simonse Koek; heb ik bij mijne aankomst

ontvangen een Extract uit het aan boord van het schip

Huisduine gehouden Iournaal hetwelk ik de Eer heb de„

„zen te laaten geaccompagneert aan en wegens verkogte

172375:–. lb Rijst en een kas met Amsioens te samen een

bedraagen van Rds. 4294: 22:8: waar voor de Cassa reeke„

„ning gedebiteerd is:.

§ 10. De door den Gezaghebber van de bark de Stand„

„vastigheid meerder verstrekte als van Malacca mede ge„

„geeven Rantsoenen aan de met dien bodem overgekomen

Militairen zijn op het verlangen van Welgemelden Heer

Commandant Wierts aangehouden om vervolgens ter

ordre

12