closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wij hebben bij de Negotie-boeken laaten afschrijven de twee Srap„

„haanen, twee houwers, en vier en twintig scherpe pawroonen, waar

mede uwE: het Chineesche vaartuig voorzien heeft, hetwelk geschikt

was ter overbrenginge van uwE. origineelen brief van 20. Septem

„ber, dewijl dat vaartuig hier niet opgedaagd en dus presumtie

wegis.

Het tweede door uwl. mede herwaarts getepecheerde vaartuig s

onderweegs geattaqueerd en genomen, dog de Chinees, die UwE. brief

van den 26. September in bestelling hadt, is het ontsnapt, en ver„

„trekt met de pantjallang Bliton te rag.

Bij verkoop van rist en arafioen moet uwE. niet alleen geen unt„

„stel van betaaling geeven, maar ook zorgen dat CmE. door den

ontvangst van valsch geld niet bedrogen wordt, dewijl UwE. zekerlijk

zoo wel voor het eene als voor het andere aanspreekelijk zal weeten

gelijk uwE: dat bij brief van den 18. Occtober ten regten heeft ana„

„gemerkt.

Dat umb Soengi of Troefan Riouw, dan wel gelijk Eun.

schrijft Conna droefan, heeft laaten toedempen, om den inerang der

Voegineeschen te beletten, is volkomen van orze aprrobatie.

Ook keuren wij goed dat uwE. den Capitein der Amnnische Chinees

zing Bienko geduurende zijn arrest wel behandeld, en opde van

ons ontvangen order gerelaxeerd heeft, als zijnde hij zekerlijk

int rijd en afgunst door den Capitein der Cantongers Hoer bij uwE

verdagt gemaakt.

De op den 14. October voor Riouw ten anker gekomen en dags

daar aan verlaten bevonden Stroopantjallang met derzelver ode„

„ding, gelijk ook de voorscheven drie baloos, moet uwE, onder het gedat

van