closeTerug naar inventaris

Transcriptie

197

Van den vaandrig militair Godhart Die denhoven

Commandart van Comps Bezetting

op

Pera

Derzaame Proome

De ligter de Haas heeft ons aangebragt uwe brief van

den 5 Aug:s llaastleden

Aangenaam is het ons geweest daar uit te verneemen,

dat Radja Brima met de bij zig gehad hebbende vaartuigen

na ar Slangenoor was wedergekeerd, zonder uwE eenige beslom

„mering verwekt te hebben, En wy approbeeren die de peche ver„

„volgens van de pantjallang de Philippina

Daar uwe wegens den ruimen aanbreng van Poeloe

Pinang niet kan verkoopen de van de laaste voldoening op

uwE Eisch overgebleven kas amtoen, mogen wij wel lyden

dat uwE dezelve voor 300 sp: reaalen laat slippen dog

merken teffens tot uwe narigt aan, dat wij voor dien ver„

„koops prijs uwe geene amfioenmeer bezorgen kunnen

De twee Corporaals en drie soldaaten, die met

zijn

hunne volle wapens op den ligter de Htaas geplaats, tot defensie

van dat vaartuig kunnen ginder aangehouden en in hun

„ne plaatze desgeliks herwaarts gezonden worden de genen

die om hunne verlossing verzoek gedaan hebben

ook moet uwe terug zenden een van de bi uw E

„alzoo de met den gemelden ligter overvaarende Busschieter

bescheiden Busschieter Nandoe de Costa geschikt is om hem

te vervangen

De ontvangen brief des konings van Pera zal bij

nadere gelegentheid beantwoord worden

Tot het passeeren van publicque Actens moet

uwe den sergeant Barend Spiek beeedigen, volgens het

Formulier deezen verzellende

Behalven eenige benoodigdheden voor Comps Bezet„

„ting

n

i

nig

nen