closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„tuigen tot haaren pligt te houden, dewijl het haar anders, gely

de ondervinding mij voor eenigen tijd of bij de eerste bloquade

de gemelde plaats geleerd heeft, aan geene pretexten zal

„breeken, om de aan haar gegeven orders te contravenieeren

En verhoopende dat uwe Wel-Edele Groot-Agtb., die met de

„pligtendste bereidwilligheid zig heeft laaten beweegen om

'slands schepen ter verdrijvinge der vijanden en herftellinge

zaaken in de Straat Malacca hier te komen, even zoo gevee

„lijk voor het behoud en de zekerheid van Riauw zal gelie

te zorgen, verzoek ik uwer wel-Edele Groot-Agtb:, om

amplectatie mijner projeets, de Iustructie voor de Heere

Capitein van 's lands schepen, die naar derwaarts gezon

worden, met deeze pointen te willen amplieeren,

Dat, naamelijk, Hunne Wel-Edele Gestr. bij arriveme

de reede van Riouw Zig door den Koopman David Ruhde

die op approbatie van de Hooge Regeering derwaarts vertrek„

zal om 'er als Resident te fungeeren, laaten aanwijzen de ta

hier vooren gemelde Spruiten Soenge Riauw en Soengi Ian

ten einde met hem te overleggen hoedanig de toedamming derzel

best zal kunnen gevolg hebben, zonder pericul van ligtelijk

„der geopend te worden, en daar toe dan werkelijk onder stellen

Dat Hunne wel-Edele Gestr: desgelijks inspectie neemen

de plaats op Tanjong Zinang, daar, en van den berg, ond

welken, Comps. hoofdfortresse gestaan heeft, ten einde ma

advies van gemelden Ruhde en den Engeneur Ricard te be„

niet alleen waar de nieuwe forten open aan den voet van

berg, waar het woonhuis van den Resident, waar het kruid-en

„visie