closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zaam Compliment van Groedenis bekend te maaken, en Haarlieden

te verzekeren, dat het groote oogmerk van mijn komst; hier in

bestond, om was het mogelijk, het ongenoegen, welke 'er plaats

had; tutschen den koning en de Ed. Compagnie over het sluijke

van de zin in der minue bij te leggen, en middelen te beramen

tot voorkoming van dien; dat ik tot dat einde admissie ten

stave hiet verzoeken, in verwagting dat aan mijne aanzienlijke

qualiteit een contra Visite, aan het Hollands Fort, door

zijn Eerste Minister, en verdere Rijksgrooten zoude worden

afgelegt; als zijnde eene der zee Capiteinen van den Groot

Magtigen zouverain der vereenigde Nederlanden.

Op den 3. deezer retourneerde den Maleitschen Schrijven mij

alleenlijk dit antwoord brengende, dat hij Koning van devach

zeven dagen uit stel verzogt, en dat hij na verloop van dien,

zoude laaten weeten, of ik, admissie ten Hove zoude erlangen

dan neen.

Ik begreep dan zeer wel dat dit antwoord, nergens ander

toe diende, als om het werk, op de lange baan te schuijven

en mi, vervolgens zoo als uwElEd: Gestr: in deszelfs mid„

„sive aan den koning van den 18. October anno passato

zegt, met ijdele beloften te paaijen.

Waaromme als dan direct resolveerde, om den Comman„

„dant van het Hollands Foot te verzoeken, en mijn Secretai

„ris te gelasten, andermaal ten Hove audientie te vraa„

„gen, geevende tot een Tolk mede den Persoon Anthonij soot

eene mijner soldaaten, welke prompt Hallands asprata

en