closeTerug naar inventaris

Transcriptie

.

bij blijkt dat het Tweede munt plaatkoper

aldaar geeft een advans van 50 perc=to, en

dat daar van Jaarlijks 100'000: lb: zoude

kunnen vertierd worden, dat het Japans

koper draat aldaar met 103 p„r Cento advans

en tot een quantitut van 2000 ed: in ’t Jaar

te verkopen is, dat de minkrap Er: ten

hondert winst geeft en daar van in een

Jaar 1000: lb: kan werden omgezet, dat

de glaaze Coraalen aan advans hebben

afjeworpen 12 prc=to, en dat daar van

10000: ld: s Jaars soude te bebiteeren wee„

„sien, mits deselve waren geel, Groen, wite„

Swaart en blaauw, van de kleenste Soort

dag dat de kopiere Coralen voormaals tot

den handel op Rio De Lagoa geprojec„

teerd en Cabo de goede hoop alhier aange„

„bragt, mitsgaders tot Een quantiteite van

1022: ed: naar Mallabaar gezonden, niet

vande hand wilder als niets een verlies

van 50 perc=to; zo is verstaan de voors: quan„

titeiten Sweeds: munt plaatkoper, Japars

kooper draat en meerkrap, nu dan

wel in’t vervolg, zo verre aan handen

en pro Rato van de andere comptoi„

„ren, daar die goederen meede gewild

zijn, te laten voldoen, en zo ook de glase

coralen, als men deselve aan handen

hebbende daar meede geen voordeeliger

uijtwoeg