closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ter van de vismarkt Lim Soeijkopagter

van de Rijstmaarkt, Limhi=hulo pagter

van de Groente kramen en winkels Ian

Griako pagter van de Cchineese topbanen

of dobbelplaatsen schouw Hongliang

pagter van de Geriegtigheijt op het kerven

of het gekoovene ingevoerd werdende

Cchineese tabacq Ghouw Lianko pagter

van d’ in en uijtgaande rijst, en Li Lietko„

pagter van den handel aan de scheepen Bij re„

efte om verscheijde motiven daar hy g’

D3

alliegueerd; verzogt zijnde de Eerstgem:

om riemis van Een derde van anderhalf,

de vierde en vijfde van twee desesde van

drie de Leevende van vier maanden en

d’ agttb van Rd:s Seven duijsend, drie

hondert, een en Een halve Rd„s, of Eit:

beloop van drie maanden pagtpenn;

na aftrok van d’ in mindering betaalde

ses hondert agt en Seventig en Een

halve Es:, en den neegenden van rd„s Ses„

„tien hondert twee en dertig, ofte het

montant van Circa drie maanden,

mitsg:s de twee Laaste van zoveel als

deese Regeering, naar d’impartantie hemne„

geleedene Rade billijk zoude oordeelen;

zo is verstaan de finale dispositien op alle

de voors: instantiien tot de toekonnende

maar aan deselve in

„tusschen surcheance maand uijt te stellen; dog intusschen

t verleenen

aan