closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vertreck vande Chialoep Pies„

langh na Amboina om twde„

derleij reden

eerstelijck om gebreck van

Javaanse Rotangh.

ten anderen om te versoecken

vermits berigt waeren dat

lako na amboina geseijlt

was, dat haer E:s den selven

over schult aen d’ E: Comp. ter

somme van ƒ 1474: 10:, bolief„

den te doen arresteren &c.

retouratringh van gemelte

Chialoup.

daer mede berigt bekomen

dat haer E.s voors lako daer

gevonden, gearresteert, en tot

betalingh geconstringeort

hadden.

van de voorlede maent, de Chialoup piessang

nae Amboina hebben gesonden om tweeder„

„leij redenen, en eerstelijck om gebreck van

Javaens= Nottangh, en anders deels om dat

wij verstaen hadden dat seekeren Cermm=r

met name Laco, een dibiteur van E: Comp=e

na Amboina geseijlt was, om daer slaven

massoijetz=a te verkoopen, twelck wij

aende regeringe aldaer p=r missive Commn„

nicetr„ende, met versoeck ingevalle gemelte

Iaco daer te vinden waere haer E=s den

selven beliefden te doen arresteren,

overschult van ƒ 1474: 10: 11: p=r reste van

meerder, voor welcke somme hij beloost

hadde slaven ten leveren, waer van geen

effecten volgden, opgemelte Chialoup

is den 7=e aug=o van Amboina geretourneert

met berigt dat haer E=d den schuldenier

Laco, daer gevonden, garresteert, en tot

betalinge geconstringeert hadden 't onser

verhenginge want soo een mackelijcke

voldoeninge met verwagt hadden, wij

zullen mede Jeerigh tragten te besorgen

dat de verdre Comp=s uijtstaende schulden

hier, geint, en voldaen werden, soo veel

doenelijck is;

VE