closeTerug naar inventaris

Transcriptie

En overmits wij met ons kruijtmaker

soo verde gekomen zijn, dat vier onser kruijt

kelders, als twee int Casteel nassamw, en

twee in het Casteel belgica bij na vol

en buijten nootwendige behoefte geraeckt

zijn, en oversulcx geen vijffknegts kruijt„

makers meer van nooden zijn, overmits

hier geen aftreck is, soo hebben goetge

dagt drie derselver na batavia te senden

ende alleen twee hier te houden off het

teviel die Costi noodiger vereijstwierden,

te meer kunnen verbonden tijt g'expir=t

is, soo komen met dit Jacht 'thuijs te kleeff

orock over Elff soldaten, welckers tijt

g'expireert is, en de nanen, inde neven

staende rolle onder N=o gespecifi„

ceert staen, gelijck getal staen nogh te

volgen met de fluijt de voorligtigheijt,

ende overmits dit laeste schrip soo laet

hier aengekomen is heeft veroorsaeckt

dat 'truijs te kleeff van hier niet eerden

heeft connen gedepecheert werden

noo oock dauthorisatie van den Ed=le heer

Gouverneur generael Cornelis spe

Jtem de Authorisatie van den Gouverneur

van zijlle, dewelcke beijde volbragt zijn,

3

de kruijtkelders in ’t Casteel

nassauw, en Belgica bij na

vol, en buijten nootwerdigd be„

hoefte geraeckt, en oversulx

geen 5 knegts kruijt makers

meer van nooden.

drie der selver komen nu

mede over.

soo mede 11 Soldaten welkers

tijd geexpireert is.

gelijck getal shaen met de

fleuijt de voorsigtigheijd

nogh te volgen

6

de lange tardancs van gen

fleuijt heeft veroorsaekt dat

t' huijs te kleeff niet eerder

is konnen gedepechieert

werden, nogh ook d’authorisatie

van d’ E. H.r generael, en

die vande gouverneur van

zijl

mart