closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2:

gedepecheert geworden sijn, Tredende voorts tot

beantwoordinge van uE=s missive, soo seggen wij

seer verheugt geweest te zijn, als het Chialoupje

van p=r Nicolaas Swaan, al schietende hier

quam binnen zeijlen, en ons de mare bragt

van UE=s goede progressen, hebbende den vian

naer gedaene resistentie niet onvertsaegde

dapperheijd, de vlugt int gebergt doen nemen,

en hun Eijgen fortres in brand doen steken.

Onverwagt kouctons te vooren, dat ses negorijen

aende westkant van ’t Eijland Damme gelegen

UE=s komste hebben verwagt, en vrunden van

d’E: Comp„e schenen te zijn, waar door men

al veel kundschap van den Vrant kan erlangen

dat de steene burgh al redelijck hoogh op

gemetselt, en geadvanceert zij, is een behaeg=

lijcke sake, maer wat naem de selve na vol„

toijinge hebben sal word aen UE E=s eijgen

oordeel gedefereert, verdagt wesende dat die

na niemants naem magh werden genoemt

want dit Jegens d’ ordre van d’ E: Comp=

soude strijden

In dit Chialoupjen, dat wij vanden borger s=r

Theunis Clasen Soet hebben gehuijrt om de

reijse na Damme, eenelijck gints, en herwaerts

te doen voor vijftigh rx, is gescheept het naer„

volgende als.

Hondert Tonnes kalck,

een vat vlees

Parthij Smitskoolen.

verte.

203

die ten eersten weder gere„

pareert, en gedepescheert

sijn geworden

blijde mare van goede pro„

gressen op Samme.

71

spoedigh advans int opbouwen

vanden burgt

der selver naem werd aen d’ E:

cap=n gedefereert

dogh magh naer niemants

naem werden genoemt.

’t Chialoupie van burger

soet gehuijrt voor 50 Rl:

’t gescheepte in ged=ts Chia„

houpie