closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Chialoep van Carsten Iansz: Schoon soon van

Theunis Clasen soet hebben doot geslagen, daar op

alle de orangkaijs ons belooft hebben, ons daar in

de hulpsamehandt te bidden, binnen de tijd. van

tweedagen, naer dat het twee dagen geleden was,

soo hebben, wij ander maal den soldaat Ian beston

naer de negorij mohambel toegesonden, om te vragen

of sij gelieven een bequaem vaartuijgt met volck

te geven, gelijck sij ons belooft hadden, soo heeft

den oppersten Orangkaij, Javoure daar stoutelijk

geantwoordt, daar leght het vaertuijgt, dieder mee

vaeren wilt die kan dat doen, soo hebben wij ook des

gelijcx aen orangkaij Jacob kalewaij gevraegh of

hij met ons gelieft te gaen, of niet, daar op hij

geantwoordt heeft door dien dat orangkaij david

overleden was, soo most hij te huijs blijven, van

wegen dat hij sijn vrienden was verwachtende van

ozier, om alhier over het doode Lichaam te huijsen

ende te weenen, daar uijt uEE: agtb: genogsaam

konnen sien, hoe gewilligh dat de aronneesen

sijn om d'E Comp=e Last en ordre te volgen

Wij hebben met het vertrek van den boeckhouder

Ioan Lobs aen uE.E: agtb: toegesonden een halff

pikol schilpats hooren in gereuijst tegens 15: rx

Ingevalle

O