closeTerug naar inventaris

Transcriptie

173

van die bossies light los gaet, ’t geene hier is

’t getal der bossen, en inkoop

afgescheept bedraaght 35000: bossen, en zijn

van dien

3

bij ons 130: bossen voor een eE: ingekoght

op boelekomba en bontheijn zijn de bossen

grooter ende padij, oock beter koop, konde

het schip daar zijn ladingh krijgen het

souw beter wesen als wanladen, uE: toe te

komen, en ook als drooge sago daar wij

duchten banda hem dit jaar mede sal

moeten behelpen

facture van ’t ingescheepte

De facture en Cognoissement vant geene

op macasser

hier ingescheept is, bekomen UE. hier

beneffens bedragende te samen ƒ 10131: 15:

daart Comptoir Generael voor hebben ge„

„debiteert wat uE: van Boutheijn en boelekomba

sal werden toegesonden, daar van hebben wij

geordonneert, uE. ook een facturen toe te

senden, en daar voor sullen wij 't Comptoir

Generael mede belasten

den Rijs dit jaer op Bima

Op Bima is den rijst dit Jaar mede gantsch

ook niet geslaegt

niet wel geslaght soo dat van daar ook niet

te halen is, nu is men hier weer besigh om

het landt te besaaijen, en te beploegen, op

hoope van over 4: â 5: maanden een goedt

gewasch te mogen jnnen, dat godt geve,

verte