closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 4:' Iunij 1729.

sontentien te executeeren den scherpregter over„

geleverd, den regterhand affgekapt, en vervolgens

met de koorde gestraft te werden dat 'er de dood

navolgt ter sake op een moorddadige wijse ge„

quetst heeft sekere christen mardijkster alhier

in name Diana van Bouton met voorneemen

deselve bij nagt in haar wooning, alwaar zij

hem uijt gunste toegestaan hadde te huijsves

ten, het leven te beneemen, om sig meester te

maken van hare gereede gelden, navolgens des

gevangens eijge vrijwillige confessie, die niet

de verdere stucken, tot den voorsz: eijsch van

den fiscaal specteerende in Copia nevens de

gemelte sententie volgens apart register ge

merkt B. desen bijgevoegt zijn, niet verder

communicatie hoe den gesaghebber, na op

gisteren ordentelijk versogt te zijn, desen na„

middag geweest is ten hove, alwaar de eere

hadde door zijn majesteijt bekent gemaekt

te worden de sekerheijt van dat sig ontrent

Siringen ophielden roovers, navolgens het gee„

ne den vorst nader voor waarheijd berigt ge„

worden was, soo mede dat hun wel bevolkte

vaartuijgen tot negen in getal voorsien

waren.

87: