closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam Den 10:' Iunij 1729.

Best, dat den eerst genoemden tot het doen, en

overde behaalde vietiwij

op de gedagte roovers.

de twee laatste tot het helpen overrompelen der

voorsz: soo genaamde roovers aangewend soude

hebben. ook heeft men ons van goeder hand berigt

nadere tijding van dat

geboeft

hoe den zultkan gelooff geevende aande tijding

dat nog een meenigte van sulk geboeft en in

straat Zunda te vinden sijn, een goed aantal

nieuwe toerusting van

kruijs vaartuijgen:

vaartuijgen laat toerusten, ten eijnds gese„

„cundeert van de pantchiallangs, die zijn

majesteijt met ernst van uw Edele groot agtb:

verwagt, derwaarts te laten vertrekken om

gerugten wanneer die staen

te vertrekken

op ’t selve te kruijssen, onder het gezag van den

Bantamsen zee adminael pangerang Coessoe„

onder het gesag van den

Bantoensen zee admiraal

pangerang Coessoema

ma Ningrate, denwelke in die qualiteijt vol„

Ningrat.

gens ’t genoteerde aan uw Edele groot agtbare

verhaal wanneer denselve op

diergelijken kruijstogt

nog eens uijt geweest is

bij brieve van hier de dato 18.e maij 1726 nog

eens op sodanigen kruijstogt uijtgezonden

is geweest, en bij ontong Java ter houw geko

men zijnde, ordre kreeg van zijnde meester

den zulthan om met desselfs aanvertrouwde

18. vaartuijgen, terk 561. koppen, alvorens

hier te rug te komen na Batavia te ver

sijn arrivement op Ba

„tavia.

zeijlen ter bestelling van een briev des konings

aan uw Edele groot agtb:, soo als dat te vinden

is.