closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 31:' aug:s 1729

Na herwaards de vlugt neemen door behulp van een

vaartuijg, dat volgens het seggen van Castor door

voorn: prins, als dan na Batavia ten selven eijnde

soude affgeschikt werden.

wijders dat hij gisteren met pangerang Bantam

is affgesproken, om heeden namiddag te sullen bij

hem komen in sijn wooning, dog niet om weg te

loopen, maar dat hij den consessant iets te seggen had.

gelijk hij denselve onder anderen ook gevraagt heeft na

voorsz: sijn groote maat Castor, die eijndigde hier mede

dese examinatie, onderstond, dat aldus passeerds tot

Bantam dato gemeld. lager, een teken daarbij gesz:

dit gesteld bij den confessant, ter zijden ons present

als gecommitteerde leeden, getekent Simon groe„

„neveld en C:n Hoorendaal, nog lager, Toirkonde

en was getekend, H:s Wilshuijsen, eersten clercq

Heden den 24:' maij 1729. compareerde voor ons

ondergesz: expresse gecommitteerds leeden van

den agtb. raad van Iustitie te deser besetting den

confessant in vorenstaande sijn examinatie ver„

„meld. op den inhoude van welke nader gehoord zijnde

bleev onveranderlijk daar bij persisteeren, onderstond,

actum Bantam dato gemeld, lager, een teeken

daar bij gesz:, dit gesteld bi den confessant in

margine

229.