closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 21:' November A:o 1729.

vertrok tot dato deses ook nog niet gesien veel min

„der gesproken hebbe.

waar mede zijt genegentlijk gegroet en in Godes

veijlige bescherminge bevolen van /:onderstond, uE:

dienstwilligen vrund, lager, was getekent D=n

Sautijn, in margine Bantam Den 10:e novemb.

1729. /:onderstond:/ accordeert /was geteeckent:/

H:s Wilshuijsen eerste clerck

Heeden Den 26:' october A:o 1729.

compareerde voor mij Mattheus Wilshuijsen

eersten clercq der Bantamse secretarije present

de nagenoemde getuijgen. Ian Helbrus van

Deele raad gelegen bij koulen, zoldaat in dienst

der E: Comp: bescheijden in’t konings casteel alhier

Den Diamant op de oostpunt, denwelke gevraagt

zijnde ter requisitie van den fiscaal deser besetting

Ian Steenwijk, soo seijde den declarant.

Dat hij gisteren als marktganger zijnde uijtge

gaan en gekomen is in de soo genaamde breedestraat.

Dat hij aldaar in een Iavaanse pagger, off woning

is geroepen om een soopje te drincken.

Dat ter wijl hij aldaar te dinken sal, en sijn soopje betaald

had, een swarte meijd in de pagger is gekomen met een Iavaan.

Dat.