closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bantam onder dato 21:' November 1729.

Dat den declarant sig gaerne na desen raad heeft willen

gedragen, en die van ook nagekomen zoude hebben, maar

nergens op weg oordeelende veijlig te weesen, en boven

dien sig door de ontvangene wonde slauw bevoelende,

hij wel genoodsaakt is geworden de naaste weg na zijn

bescheijden post te verkiesen, om des te eerder verbonden

te kunnen werden. oversulx dat hij wel heeft moe„

ten te rug keeren, ende pagger passeeren daarde

rugie was voorgevallen.

Dat hij aldaar op weg toen voor de tweedemaal door de

voorsz: drie Iavanen is aangevallen, die hem van agte„

„ren besprongen, en zijn zijd geweer vasthoudende

voort dreeven, seggende dat zij hem zoude brengen

bij pangerang radja, zoon van den koning al„

„hier, onder het toevoegen van een meenigte scheld„

„woorden.

Dat, den decearant daar op versogt heeft, eenig quaad

bedreven hebbende, zij hem souden brengen voor den

rijxbestierder Sourba Nagara, maar hier na geen

gehoor willende geeven, den declarant sijn slagwaar„

„neemende voor de tweedemaal zijn zijd geweer heeft

getrocken, dog dat zij hem opstonds van agterende

handen gehouden, en het zijdgeweer ontweldigt,

mitsgaders onder nog al meerder schelden en vloeken

gebragt