closeTerug naar inventaris

Transcriptie

27

Van Amboina Den 12:' Maij Anno 1729.

3975: kannen gerequireerd worden,:/ op den 7:' maart

Jol: verstaan hebben in gevolge uw ho: Edelheijds

gerespecteerde ordre van 16„e Ianuarij 1714 aande

mindere Dienaren als basen, stuurl: Etc:a is estaen aan de mindere die

nant aracq

Aracq inplaatse van wijn teverstrecken en,

Concerneerende de bediendens van meerderen

rang den voor jarigen inkoops prijs van franse

en aen die vanmeerd:n rang

beter tot rands: telaten

en Zck wijn doormalkanderen testaan en aende

verstrecken

selve sooveel kannen bier inplaats van wijn aff„

telangen als met gem: in coopsprijs sal konnen

geEvenaard worden: gelijk wij dan ten selven

dage monsen raade almede hebben goedgevonden we„

gens het voorts g’allegeerde gebrekvan wijn

het gewone orangkaijs feest het welke anders

bij briefjes van den 3„en maart alreeds was in’t

midsgrs: by gebrek van

wij

wijn dorangkaijp= feest

ges: desen Jaare uijt testellen waarvan bij

te Excuseeren;

Circulaire, missiven aande subalteum

hoofden der buijten Comptoiren de dato 7„e Maart

hebben kennisse gegeven intusschen syn de per

de Chaloup Denagelboom alhier aengebragte verkoopder aengeb„t beeren

wij

bieren midsgrs: die dewelke h Pr het schip

Castor en Pollux ontfangen en na voornoemde

verstrecking overgehouden hebben (: nadat bevorens

de gequalificeerdens daarvan haar gerieff tegens

rijxdaelders 30 tvat gehad hadden bij vendutie

verkogt en hebben door maekanderen afgeworpen

een fraaij advance van 155: p Cento ruijm

gelijk