closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vra

Van Amboina onder dato 24 7ber: A„o 1729

zoodanig dan bevonden de vrugtdragende en aangeplant

Coffij ens appanboomien op despecerij Comtoiren waarp

uijt VEd: agtb: klaarblijkelijk zal konnen ontwaaren

de agteloosheijt en ’t versuijm der inlanderen omtrent

dese vrugten en alhoewel ik deselve met veel ijver

en goedewoorden hebben aangeset omde cultuure voor„

„namendlijk vande Coffij wat meerder te behertigen

als zij 't zedert, eenige tijd gedaan hebben zoo hebben

egter op alle negorijen moetenverstaen dat het voor

haarlieden ommogelijk was haarwerk vande Culturing

der Cauwa temaaken aangesien dendaar

coop gestelden prijs zoo hober was datse demoeijte

en onkosten die zij daar aen besteden moesten

op verre naniet konde goed maken waarmede

verhoope VEd: agtb:e volkomen genoegen tegeven

indit vertrouwen zoo hebbe de Eere mij net

nedrig restect tenanen (ondel:) Ed: agtb: heer

/:Lager/ VEd: agtb: onderdanigste en

trouw schuldige Dienaar (:en was Getekent:)

Jacob Krnotter /:in margine:/ Amboina

Victoria den 31:' aug„s 1729 /nog lagen /acordeert/

(was Getekent) CG Crans Secretaris

annotitie