closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Mle„

Van Amboina onder dato 24:e 7ber: 1742.

tersamen Enkhuijsen voorsz: niet voor den Jare 1733:i

afgeschr: geworden, voor so verre daar van geen uijt„

gane aan voorsz: haar overl: mans moeder Geesien aris

naar dato gedaan en dienthalven by meerm: sitjen

geerloff weltschut met het telkens voortlopen der

gem: vermaking tot A„o 1733. evengem: daar omtrend

re goed behouden heefd /:onderstond:/ Amboina Vectoria

dito voorsz: /:geteekend:/ I: De Jong, I: hasebroor

I: J: Meijs en Carel: Treno.

Donderdag den 27:e 7ber: 1742. politique

Vergadering tot amboina in't Casteel Vectoria

present

du E: agtb: heer Gouverneur en directeur deser sdovintie Iacob De Jong,

opperCoopm: en secunde M„r G: v: B: van Bloklandt

Marhatten Capitain Militair Pieter Malster

Coopm: en fiscaal M=r Jacob Hasebroek

onderd„o quarnisaen toekhouder Ian Jacob Meijs

absent de subalterne hoofden der respective

buijten tomptoiren nevens den ondercoopm:

en Cassier Carelimeno

Den aan haar hoog Ed„s gepropecteerde mitsg=rs in volko.

mene gereethijt gebragtene missive geresumeerd

synde, so werd dies origineel en ouplicaat getee„

kend omme in dier voegen perde tons gereed

leggende Chialoup d'Jda anna en over manas„

Parport eerst vertreckende burger voor„

ruijgen te werden voortgesanden /:onderstond:/ amboia

victoria doto voorsz: /geteekend/ I: de Jong /: G: v: B:

v: Alokland, P„r Molster I„o hasebroek en J„b I. mers

/:lager:/ accordeert /gete„t/ E: Davids /:ter seyde stond/

door dus ondergetekende gecollationeerd en met

dies origineel behoorlijk de accorde bevonden

/:getekend:/ C: Anroek en C: Fred„k Treno.

Generale