closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Amdoina, onder dato 27.e 7br: 1742

„orte sterkte van't Am„

bon

se Gouvernement

onder ult:o Iunij A„o 1742.

onder medio 7br: A„o 174½.

1. gouverneur en Directeur

1.

Gouverneur en Directeur

2. oppercoopl: waar van 1. gegageert.

2.

oppercoopl: waar van 1. gegagieerd

3.

3. Cooplieden

Cooptieden

_=o

ander

9.

9. onderedo

9.

boekhouders

9boekhanders

31

5.9.

adsistenten en ts:t d„o mits gr„s ijul:s schijd„

33. adsistenten en pC: d„ mits g„s 74 l„t schrijvers

24. opper en onder Chirurgijns

24. oppersen ander Chirurgijns

18:

16. diverse dierst doende als geregts

diverse dienst drenders als geregts

Badens, sergec„t marinje boekbulder

waders zerg„t marin js, boekbinder

scherpregter geweldiger &a

scherpregter, geweldigen 10

Tot hecke en Scholen

Tot Kerk en Scholen

2:

predicanten

2. predicanten, waar van 1. na Randa

3:

krankbesoekers en Coster

3. krankbesoekers en Coster

74.

Europese en Inlandse schoolmeesee

74. Europebe en Inlandse schaolmeesters

waar onder 1. gegageert caertem:

waar ander ’t gegagieerd Caartemaker

en 4. d„o schoormeesters

en 4. d„os schoolmeesters

Tot de militie

Tot de militie.

R.

Capus waar van 1. gegageert

2

n waar: 1. gegagieerd

1.

Luijtenant.

1

Lijterant.

5. Vaandragers waar van 1. manipa.

5.

vaandrager swaarv: 1. op manipa

43. sergeto

1. gegagieerd

sergeants

23.

1: gegagieerd

„1

16.

gaarnisaen schrijver

guarnisaan schrijven

N

1.

tromnpetter

1. trampetter

574.

Corporaals en Gemeene militairen

564. Crinoraals en Gem: Militairen

waar van s. gegaxeert

waar van 8. gegagieerd

Tot de Zeevaart

Tat de Leevaard

140

zeevarende aan Land beschijden

„19.

zeevarende aan land beschijden; vaer

waar onder de bediend„s van d’arthillenij

onder de bediend„s van de arthilleij

aan’t Casteel als op de buijten Comp„

s aan't Casteel als op de buijten Cams„

toiren waar van h. quartierm=r

toiren, waar van 1 quartier m=r

1. boss„r gegagiererd mitsgr=s

31. bass„r gegagieerd, mntsgr„s 3.

3. gecondemneerdens.

gecoudeliweerdens.

85.

65. op de alsier vorende Chrioupen

op de alhier varende Chaloupen

terklaten en gesellen

werkaaf en gesellen

82.

riverse ambagtsliede als kruijtm:

6h: diverse ambagtsz: als Kruijtm=s

h„o en d„o timmerlieden, draijers

h„o 8 J„s tamierl: draiers smits

metselaars, keen g'deeldhouwen

Smits metselaard, steen en

als mede wapen Cam„s Gesellen &=a

beeldhouwers alsmede wapten Cam:

gesellen d„o waar van 1.' niets„

waar van 1. mettelaar

„selaar gegagieerd.

gegagieerd.

10721. Coppen in't geheel.

1061. Coppen in't geheel.

Amboina in't Casteelvictoria

adij Medio 7br: 1742.

/::was geteekend:/

p„o

Meijs

karte