closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eenige Extr: dien aangaende

gaan over.

bereijde willigheijd om te betalen

versogte Elucidatie

toot en p=l aanstelling van

manipas resident.

waarom dan ook de vrijheijt neemt deselve desen sub n=o 1E: te doen ver

„sellen, in vast vertrouwen, dat VE: hoog Edelens nae gewone rcqu„

„teijdt ongetwijfelt den selven niet zullen gelieven te Conden

„neren, dat niet heeft kunnen goedvinden, zijnen predeces„

„seurs den heer Cluijsenaar stilfwijgende als in te willigen,

om bij vertrek in ’t contrarie en soo als den ondergetekenden

zoude vermeenen strijdigh, tegens voorm: uw hoog Edelens

dispositie bij missieve van 19: December 1752:/ alweder Graga

sodaenigen verdeling te laeten maken, als doenmaels tot 2/m:

nae overgaeve van desselfs gezach directie, vertrek uijt dese

Provincie; En zelfs g’Extendeert tot en omtrent voordelen die

ten minsten zeker uijt den verkoop der lijwaeten / doenmaels

noch niet in wesen waeren, noch waer op zijn E: onmogelijk Enige

rekenn: en gevolgelijk ook geen preetensie maeken koste off gemaekt

heeft /geliefde goed te vinden. alhoewel den ondergetekenden, zich

altoos ten ootmoedigsten aen alle uw hoog Ed=s dispositien onder wer„

pende, nochtans zeer gereed zal zijn, ’t vereijste sommatje tot Liqui„

„datie van opgem: aenrekening directe aen cassa aftegeven wan„

„neer / zoo als nedrich versoekt en hoopt maar zoo gelukkig zal mogen

„wesen, te vernemen off ’t van uw hoog Ed=s hoog gevenereerd goed„

vinden is geweest omtrent de portien der gouverneurs /met uijt

„sondering van alle verdere Dienaeren / zulks in dier voegen

de cisoir te verstaan en te bepaelen, vermits andersins voor hem

in der tijt onderworpen zoude moeten wesen om zomwijlen

bij vervang alweeder sodanige cavillatien te ontmoeten,

waarmeede insgelijks als dan uw hoog Edelens zoude moe„

„ten lastig vallen in nederigen bede dat hem dese zeer Eerbie„

„dige instantie, niet qualijk genomen zal mogen werden,

terwijl voorts belangende de verdere dienaeren in ’t gemeen

de Eer hebben te melden, dat mits ’t sterfgeval van den onderkoop„

man en manipas resident, Robbert Martens, die plaats

tot verhoopte uw hoog Ed=s approbatie provisioneel vervult is,

met den Luijtenant militair Otto van Rijswijk, die om de te„

„genswoordige swewende differenten aan Cerams noordkust

en als den taal en huijshouding van en onder dat volk door vroe„

„gere diensten verstaande en gewoon zijnde (daer toe de best bequaem,

„te gevonden hebben; weshalven dan ook desselfs dienst als Luijtenaent

alhier.

aanstel

tenant

Een serg

twee ad

accep:

wis„

met ag

tan