closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4:

59:

33:

27.

2:

8:

vraegen leen

20:

12:

7

6.

en

28.

18

t

3.

19.

13:

12

Drie huijsen

Ausanive

Hative

Latuhalat

249:

De kerk en school boek waeren dese volgende.

1: bijbels

2: Nieuwe I:

4: p=m boeken

12: Gr: vr: /En dus versogt den Meester om 4: bijbels,

12: p=m boeken 1: Caron 20. groote v: boek 10: d=o kleijne.

Dus gingen wij in de kerk en Examineerden de ledemaeten, noodigde deselve met onderschijd„

en na den Gods dienst geEijndigt zijnde, deelde ik het H: avondmael uijt doopte 17: kin

„deren hebbende hier Een aengenomen tot ledem: van Christi kerk op een goede belydenisse

met naeme leonora Simauw Ionge dogter gebooren op de pas baguala, het arm

geld bevonden te zijn 17: rd„s en 24: stuijver„s, en dus hadde ook hier onswerkt verrigt en

vertrockken van hier na de Drie Huijsen den meester Pieter Andris gaff ons dese

Rolle.

4.

M:

Ledemaeten

2:

2:

Sch: Kind

18:

34

16.

50:

21

Gem: Ch:

29.

B: d: Sch:

5:

4

9:

De kinderen waeren wel onderweesen die de groote vraegen leerden laasen schreeven,

m

1

en songen waaren.

5

13:

8:

Middel na.

2

3

5:

_o

l

2

2:

gebed.

2

2:

De kerk en school boeken waeren dese volgende„

3: bijbels

13: p=m boek

1: N: F:

1 9: vroeg _=o

2 Carons.

het arm geld was hier van den 7: februarij 1756. tot desen dag toe 15: Rd„s.

Deeke onse kerk ende school vicite aan de voorgaende buijten Negorijen verrigt

hebbende; keerden wij weeder na het hoofd Comptoir alwaar wij dese volgende schoolen

van de omleggende Negoryen visiteeren en begonnen met de negorij Nussanive,

Latuhalat, en Hative, alwaar den Meester Hendrik Tuhepalij, ons dese volgen

de Rolle gaf

1

M

Ledem:

7.

11

18.

Gem: ch:

80.

77.

157.

sch: kind.

74

33.

107:

B. de school

39.

42:

81:

N

1:

Ledem:

25.

34:

9.

G: Ch:

172.

137:

249:

sch: kind

88.

94:

182

k C: d: sch:.

35:

28:

63:

1.

m:

3:

Ledemaeten

12:

9.

77:

164.

Gem: Ch:

241.

63:

153:

sch: kind:

99:

—75.

34

4 1:

k: b: d: sch:

De3