closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Welke Resolutien van

in en afschrijvingen

gewaagen

En welke van belastinge

of ontheffingen:

op hetgene den trouwloo

„zen, Meijer toekomt de

hand gelegd

§ 45 Ten regarde van de N en Alschryvinger

gedraagen wy ons om proliciteet te mijden aan onze Resolutien van

den 2 Maart, 15 April, 14 Mar, 2 en 16 Iulij 22 Augs. 6 september

5„ 9 en 28 October, 6 November en 28 Februari laastleden voor zoo ver„

dezelve van posten spreeken, die zonder bedenking volgens de permanen„

„te Ordres en Reglementen op dat stuk, hebben moeten ingenomen of

afgeschreeven worden

Bij onze Resolutien van den 15 April en 9:' October zijn gin

„sereerd, de zetmaandige Memorien van verbruikte, verlooren of onbe

„kwaam geraakte goederen enz., En bij die van den 6 November de

Memorie der bevonden differenten bij Confrontatie van den Generaalen

opneem onder ultimo Augs. laastleden tegen de Negotie boeken deezer Gouver„

„ments

46 Behalven de Delastingen en Tergoi

„dingen, of Ontheffingen en Rembou„

„sementen, die wij conform, aan de gemelde Orders

en Reglementen hebben laaten doen, blijkens onze Resolutin

van den 9 October en 6 November, zijn er nog twee posten, van

dewelke wij bij deezen in ’t bijzonder opreeken moeten.

§ 47 Ter onzer sessie van den 14 Augs. ingekomen wa

„zende een Berigt van den Fiscaal Couperus, nopens de agter

„haalde goederen van den geweezen Commandant der Nederland

„sche Bezetting te Pera Bartholomeus Meijer benevens eene

Rekening volgens dewelke res 556: 43: - overschoten, hebben

wij verstaan dat dit montant in Comps kasse zoude worden

gesteld, en bij dezelfde gelegenheid den soldij boekhouder gelos

voor de Compagnie in te trekken de gagie, die de gemelde Mey

te

0.

Dank

Derden

de int

belasten

Exan

„gote

Lasten