closeTerug naar inventaris

Transcriptie

age

94

Aan den E Heer Souvernuur en Deree

„teur beneevens de verdere Heeren Leden

van den Raad

Te

Malacca

ErentedewWijke Voorzuenige

zeer Discreete Heer

en Vrienden.

Wij hebben wel ontfangen het Ougineel en Duplicaat

twer Missive van 15 Iuni deeses Iabrs met dies Bylaagen, en in„

gevolge van dien zijnde Engelschen Heeren Citberth Thornhill

en Venneth Machenzien, alhier aangekomen, zonder zig eegter

bij ons te vervoegen, zoo als wij meenen dat wel hadt behoord.

Geduurende hun verblyff alhier hebben zij zeg opgehouden

inde Facvorij van de Engelschen Compagnie, dog of zij

zig niet zaaken van die Compagnie hebben bemoeie is

voor ons niet na te gaan, veel min te bewijsen, maar blwaaren

wi al tot het een en andere in staat, dan zouden ons nog

ontbreeken de Middelen, ’t zij van regten of daarbuijten

om hun te noodzaaken tot de voldoening der 200od Rasters

waartoe zig den eerstgenoemden bij overtreeding der gedaanen

beloften heeft verbonden, En welke Somme ook moeije„

„lijk zou zijn te verhaalen, Opiemand die bij ewEd mis„

sive beschreeven werd als in zoodaanige deplorabele Omstan„

„digheeden te weesen, dat hem bij na geen middelen meer Over„

„blijven; het zoude overzulks onzes bedunkens, veijliger zijn

wanneer UEd: in ’t vervog weder diergelijke inschikkelijkhei