closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

J : ijis

aan speeklyk zyn

Bij den koning zal hondert spaans getaalen worden onder een

Schrift van hem, daarvan kunnen de lantheesen en Arbea

bevaald worden doo voor ’t hondert Landeesen moet niet meer

Ses spaans betaald worden, ook moet uw speptelijke Aott

van houden, en Hoog draagen dat de Maleijers, zoo zij help

ode

„ken met de zuijaard speelen ook, niet aan tekenen als da

werken zoo uw zig wel daarin doet quijten zoo zal de w„

Gestrenge Heer Gouverneur verder voor uw Sorgen

Meede gaat over een Adsistent, om tex daar te ontfangen,

Man moetuw mnet raad en daad aan de Hand gaan Zoo„

in un vermoogen is.

Met de paartjalling Philippina gaan 1. Corporaal en 6. g

Lipais meede over, dezelve moet uw terstond met datzelve van

weederom zenden

Hiermaast ontfangt ten nog twee Portugeesen om Adap

raadig te maaken, als de Huijsen in haare geraamt

6

terstond kunnen gesekt worden, dog de Adap moet uw eerst

„gen eer uw deselve bergen doet, anders verbranden zij en

en droogen bergen

Bindrollings moet uw 250o 50 bossen inkoopen tot

zoo als uw denkt dat benoodigt zyn tot het dagelyksa

Op deesen brief versoeke met deese selegenheid Antwoorden

moet mij alles om stien standig schrijven, hoe het mede

gesteld is /onderstond./ waarmede blijve Uw Goede

/:getekend:/ J: A Heusel /:in margine:/ Malacca den 29„

A„o 1783

Accordeert

n

R. P.c