closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12

te

40

164.

En eijndelijk hebben wij den afgaande Gouverneur van

en die van den afgaande Gouver„

fleuren niet kunnen weijgeren het door zijn Edele versogt ter

„neur tot rd=s 10000: worden de„

Hoofplaats aangereekent.

onser sitting van den 11: Maij, om zijne genamptiseerde Cauti

penningen, tot Rijxdaalders 10000: de Hoofdplaats aan

te reekenen, en de rente te laaten stilstaan met ult=o Maij J: E:

Hier toe zijn wij te eerder getreeden, wijl zijn Edele over de 10000: Rijxd=s

uijt aanmerking dat zijn Ed: te

aan soldijen bij de boeken te vooren staat, en dit zelfde geval heeft

goed hebbende boldijen ruijm zi

veel bedragen.

plaats gehad met diergelijk geld, van den E van der voort

bij zijn depart uijt deese Provintie, waarom wij UW Hoog Ede„

„lens approbatie ten deesen aansien mede imploreeren.

565

56321: 27

De in cassa getelde penningen tot Rijxd„s

de op wissel g’accepteerde per„

Waar van 5657: 36: met de agio van 4: p:r C=to en rd=s 50663:39zonder

„ningen worden genoteerd.

agio door de volgende Persoonen als

Door den wel Edele Gestrenge Heer Bernardus van

Pleuren Admiraal en veld overste mitsgaaders afgaan„

„de Gouverneur en Directeur deeser Provintie voor den wel

Edele Gestr: Agtb: Heer Johannes Siberg Raad Extra or„

„dinair van Nederlands Jndie mitsg=s Gouverneur en

Directeur van Javaas oost Kust /:ordre ofte erven mee

4: p=sC=o agio

Rijxd:

3749 17:—:

Door gemelde zijn wel Edele Gestr: voor als even met

de agio van 4: p=o C=o agra

1908: 19:—.

Door als vooren voor als even met de 4: p=o C=o agio

7663:39:-

Door den wel Edele Gestrenge Heer Bernardus van

Sieuren Admiraal en velt= overste mitsg=s afgaande

Gouverneur en Directeur deeser Provintie aan hem

zelfs ordre, ofte erven:/ zonder agio

43000:—

1

Somma Rijxd=s 56321:27:

smeekende