closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ja

rel=

4

571:

De Negotie Boeken vorderen dat

wij Uw Hoog Edelens voor af eerbiedig antwoorden, dat wij het

g'ordonneerde nopens het formeeren van een apparte Fost of

het g’ordonneerde nopens het for„

„neeren van een apparte Dost der

Reekening van de winsten en verliesen door den oorlog ver„

winst en verlies door de oorlo

behaald zal ter narigt gebouven An

ken

„oorsaakt, ons tot narigt en observantie zullen laten strekken.

Dog, dat Hoog deselve gelieven te remarqueeren, dat de

872:

Periode van het buskruijt door ons ten ten eenemaal confuus

de Periode van het buskruijt is

niet Confus behandelt maar me

behandelt is, zulx heeft ons zeer gesmert, hebbende thans de

begreepen

eer uw Hoog Edelens te ellucideeren, dat het eerder een

misbegrip is, dan een verwarde verhandeling of opgaave

sonder Connextie weshalven wij de vrijheijd neemen het

selve nader te demonstreeren

Wij zonden in A„o 1783: 10000: lb: Buspoeder na de hoofd„

§73

en wort tans duijdelijk gedetaljeert

„plaats ter hermaling, dog deese wierden aldaar, onbe„

„quaam gekeurt en het behaagde uw Hoog Edelens den

geweese Arthillerij Lieutenant Jansz: de vergoeding van

dis bedraagen inkoops op te leggen, gelijk denselven

dit ook alhier in cassa geteld heeft; deese.

10000: lb: vermeerde eerst met

5000: en na dato nog met

222: dus

22700: lb: te saamen, waar van de twee laaste parthijen

alhier in zee gestort en eeven als de eerste door Jansz ver„

„goed zijn, ingevolge de besluijten van den 23: Junij en 31:

Augustus A„o p=o

10000: lb: eerst en naderhand nog

9300: de hermaaling waardig g'oordeelt: zijnde,

heeft