closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pag: 1:

Dag Register, gehouden op de

Hongij Voyagie Rond Ceram en na de

Comptoiren Saparoua, Haroeko, en Hila

gedaan in den Iare 1784. door den wel

Edele Gestrenge Heer

Bernardus van Heuren

Admiraal en Veld= overste mitsgaders

Gouverneur en Directeur deser Pro„

„vintie aanvang neemende met

Donderdag den 28 October wanneer op ordre van den Wel Ede„

le Gestrenge Heer Admiraal des namiddags door

den Hongij Fiscaal de Bourghelles en Leeden

Hoffmann, en Kulk g’assisteert van den se„

ecretaris Mazel de eerste Monstering werd

gedaan op alle de Corre Corren en orembaijen die„

aan ’t Hoofd Casteel verscheenen waaren om de Hongij te ver„

sellen welke ook ieder schriftelijk is bekent gemaakt, hoedanig de„

zelve in rang moeten scheppen over een komstig de ondervolgende

Zeijlaas