closeTerug naar inventaris

Transcriptie

127

van ’t gestoelte binnen de Maleide kerk te Amboina, alle het welke

de voormelde Regenten beloofden en gewillig aannaamen prompt

te zullen nakomen en voldoen gelijk hen door den Raad zulxook

wierd g’ordonneerd.

De Regenten van Pelauw en Hoelalieuw wierden tans ook door

den Edelen Heer Admiraal onderhouden en vermaand de door

het Hoofd Blondeel uitgeschoten penningen in voldoening van de

Reekening van gerandsoeneerde Amboineesen aan zijn E: ten

spoedigsten te voldoen op dat door lange vertraging en verloop

van Jntressen hun Negorijs volkeren niet beswaard en gedrukt

worden, welke restitutie hen door den Raad dan ook opgelegd wierd

en zij bereidwillig aannamen daar voor te zullen zorgen.

vervolgens wierd door het Hoofd Blondeel te kennen gegeeven,

dat de Regenten niet compleet voldeeden aan het bepaalde

contingent kalk ten bedrage van een half Last ieder sjaars tot repara„

„tie en onderhouding van ’s Comp:s fortificatien en gebouwen alhier

weshalven dezelve /: zulx ook avaneerende./. gelast wierden als nog

hun agterstallen ten spoedigste te voldoen sub pane van twee du„

catons in de Armbus alhier privebeurse te voldoen.

Wordende op de propositie van den Edelen Heer Admivaal mits

het op handen zijnde allersoberst Nagul gewas en de swakheid

der Negorijs volkeren om derzelver Negorijen gaade te slaan tegen

eenige aanvallen van rovers of andere vijanden, goedgevonden en

verstaan de Negorijen van dit district wel van het truijssen te Ex„

cusseeren, dog de Regenten tevens op ’t ernstigste te recomman„

deeren gelijk ter stond ook geschiede, om der zelve Cruijsorem„

baaijen geduurig in gereedheid te houden, ten einde wanneer

zulx vereischt en aangezeijt word, dezelve terstond zee konnen

kiesen 't: welk door de Regenten in dank wierd aangenomen.

En voorts door den Edelen Heer Admiraal het Hoofd Blondeel

gedemandeerd