closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10.

87

Maart heesemieng de Eellen dan seaaleorishieenr de ze sleve vigdens

de g’administreerd werdende Capitaalen, aenwijsende derzelven uijt gaeve

en Jnkomsten waar uijt haaren oorspronk hebben, mitsg:s de vermindering

derzelve in twaalf maanden tijd, ofte van P=mo Maart Anno pass:to tot ult: aezer

Namentlijk

5

Capitaal van dit Collegie heeft in p=mo Maart A=o p=o gemonteerd

Rd=s

2869:29

van ’t welk in dezer voegen vermindert, als

Net

uijtgesteld Capitaal in A=o p=o bedraigen rd=s 2795:8½

En in dit Jaar maal

2680:28 ½

„„

Duf in Anno Vegange meerder

Rd=s 174:27 /4:

De

afbetaalde Ervenisse aan verscheide gehuuwde pupel„

659: 28 /¾.

„len Dinteeren..

Gedaene beleenig aan de debeteurs

650

de gedaene beleende Contanten aen den Winkel: Bangeman Gere„

A„o 400

de Jntressen der pupellen die bij de boeken Jngetrocken

zijn

lot

120. 47.½

de komers Jnkomsten monteeren.

79:28¾

uijt de komers Jnkomsten in volgen der voegen ver„

„deel t, als

voor ’t houden der boeken

Rer„ 30

tob t Jnkoop van schrijftuirg

10:

Aan den Boede voor 't bedienen van ’t Collegie.

24:

Aan den President Leeden en secretaris ter ver„

15:

76.

12:

„veeling

4.

15¾4 rd„s 2109.

De

Jnkomsten dezer kamer bestaan hebbende in

't

volgende, als

25

Jntrest penningen opgebragt dog weder ingetrecken.

Vrenderden.

Prd=s 200.

28:½

Aan beleende penningen van De b: Heer Bangeman

opgenoomen,

700:

Dien den afgaande sec=s schouten mits de schaars heid,

der Contanten uijtgeslooten.

15.4

46.

De uijtstaande penningen dezer Jaere Jngekoomen

bedraagen

973.

1919:

47.

20 blijkt dat de vermindering van 'tCapitaal monturen

109

Font aen dat het geheele Capitaal thans monteeren

Rd=s

2680.

welk

1:

38: 7/8

5/8