closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N 16:

97

Aan den vel Edelen Gestrengen broot Agtaaren Heer

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands Indie mitsgaders

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbare Heer

In observantie van uwel Edele Gestr: Groot Agtb: zeer Gerespecteerde ordre„

om Jaarlijks inschriptis op te geeven wat voor vaartuijgen in dit Gouver„

„nement aanweesig zijn, diend Eerbiediglijk dat die kieltjes teegenwoon„

„dig bestaan in

Een Chialoup, dog nog niet van Banda geretourneerd

Vier Pantjallings

Een schouw en een dito op Stapeh.

Vijf schuijten of sollen

Daar van

De Chialoup Batavias welvaren aangeb:t 1779: L:o 74: v: b:t 21: en diep 9: voeten

_=o

1770: 70: 16: 6: _=o

Pantjalling Delft

_:o 1777: 67: 18½ 8: d=o

_=o D' victoria

=o

d=o 1782: 69:„ 18½ 7: _=o

Vriendschap

10

_=o

17835: 69:„ 195„ 8: _:o

Willem

32: _:o

=o 1777: 30: 11:

Een schouw

3½: _o

1782: 34: 11:

Een Groote schuijt voor de Hongij Pogt

_o

26:„ 6: 3: _:o

Een Land _=o Monstering

welvaaren

Een Tol van de Chialoup Batavia

Een