closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Het plan is zeer faciel uijt te voeren en ook reeds gedeelte

lijk volbragt, dog de geduurige uijtsterving der boomtje

maakt alles moeijlijk het zijn egter de onvermoeyde

hogingen van den Gouverneur om de Rroote plantagien waar

van een weinig tegrooten op hef gemaakt is met alle mooge

lijke exactituide voort tesetten om daar door den Jnlander zijn

bestaan ende Maatschappij het bestendig genot te doen en dangen,

de aanhoudende onpasselijkheid en daar op gevolgde dood van

den Bandas Gouverneur de Heer Seijdelman, heeft de

raadpleeging over dit aangeleegen poinct gestremd dog is

thans hervat en men herpt in ’t vervolg op een gewenscht suc„

„ces

149

overleg van den Heer Gouverneur

van Pleuren

§ 17: Wij meenen echter, dat de uitvoe„

ring van dit plan aan vrij wat

swaarigheeden zal kunnen onder=

heevig zijn, en dat het in ’t bijzonder

moeijelijk, zal vallen in de voorzei„

de verdeeling dien voet te houden

dat in dezelve eene behoorlijke

eevenreedigheid op den duur plaats

hebbe

§ 18 wat nu de behandeling der Noote

plantagien zelve betreft, dien

aangaande oordeelen wij dat ter

bevordering van de zelve best zal

weesen dat hier over bij aanhouden

heijd, met het Ministerie van 2

nabuurig Gouvernement werde

geraad pleegt, zullende wij onder

de Bandasche matorie aanley=

ding krijgen, om over de opletten

heid waar meede dit onderwerp ook

aldaar word behandelt ons ge„

noegen te betuijgen

819