closeTerug naar inventaris

Transcriptie

amnesti, voorhouden en openleggen: en dese natie door de vrije

vaart op Java en Batavia tragten te annimeeren van hun

ne Clandestinne vaart na Balij, Bouton &=a te verwij„

deren en aftezien.

5251:

van den rebel Noekoe C: S:

Bij de aparte Letteren gewag gemaakt werdende van den

Rebel Noekoe en zijner aanGang: zullen wij ons daar aan

zal appart gerescribeerd worden.

gedragen en in dese eenlijk aanhal en de gemaakte verandering on„

„der de Jnlandse Regenten.

§ 252:

Den Pattij van de Negorij Waij nog niet voldaan hebben de„

De Pattij van waij

aan het besluijt van den 19:' Aug„s Ao p=r met de besorging der

heeft de aangehouden draaibassen nog niet

twee door hem agtergehouden Praaijbassen hebben wij aangezegd

te rug gegeven.

voldoende op te geeven, waar dezelve gebleeven zijn, of als nog

aan den inhoud van meerm: besluijt te voldoen; onder bedrijging

van anderzints na bevinding van zaaken te zullen disponneeren

§ 253:

De menigvuldig ingekoomene klagten over den oranghaij

de klagten over den Orangkaaij van karicque

zijn onderzogt

van Laricque Papisirie Loesepa, hebben ons genoodzaak,

dezelve te laten ondersoeken, door den onderkoopman Bour„

ghelles en den presente secret:s Brusz: die bij hun berigt do„

klagten der Negorijs volkeren en de verantwoording van den

Regent vertoonden.

§ 254:

De geweezene Hoofden hebben zig ver

De Eerste vonden wij beschuldiginge in to houden die vereijsten

antwoord.

dat de geweesene Laricquese Hoofden Galloo; Bourohel„

les

4

13a

om de

oran

is den

een a

m:

aen aad

veeze