closeTerug naar inventaris

Transcriptie

heid in het aanstaande Jaar van hun Bannissement. ont„

om dewijl haar bannissement g’expireerd is

heeven te werden, en na hunne Woonplaats te mogen te

rug keeren: hun getal bestaan in 17. stux, welke van 20:

in Ao 1770: herwaards gesonden overgebleeven zijn; hun overgaand

versoek schrift, mot op het door uw Hoog Edelens

even als haare makkers

gunstig verleend ontslag, aan hunne meede Mackers, zo hier

als te Banda mitsg„s op de betooging, dat dezelve niet

langer dan voor Pien Jaaren gebannen zijn daar zij nu veets

ontslagen te worden.

17: Jaten in zeer bekrompene omstandigheeden hebben door

gebragt.

Heft Laaste Hoofdees of de

§ 311.

De overgaande Requesten.

Requesten derpligt oms te vertoonen

den Jnhoud derzelve

de srdiant zeij verockt vertegingben van den Predikant Johan Coenraad Feije houden

van gage.

de versoek, wijl de eerste Jaaren van zijn verband in Anno aan„

„staande g’expireert zijn en verhoging in gagie Jmaans ierer

verdient een gunstige voordragt

den Capitain van Geuricke versoekt

en van den Capitain Militair Fabriel Nicolaas

om zijne verlosssing.

van Tuericke, versoekende zijne verlossing met stit„

„stand van Gagie na Jndias Hoofd plaats: dan wij agter

5312:

ons gehouden tot elucisatie uwer Hoog Edelens

ter elucidatie genoteerd, dat 'er nog ver=

„scheide werken niet gemaakt zijn.

hier bij te noteeren, dat wijl de ouder zijn opzigt g’eeigeerd

werdende werken, waar onder principaal het Gouvernement,

nog

rdtig

verso

om ber