closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den 13 october mij met het retouren van den Radja van Sawaij, wel

geworden zijn uwel Edele Gestr: zeer gehonoreerde en hoog g'eerde missive

subcatis den 30: September zo neem ik de vrijheijd met alle teekens van oot=

„moed en veneratie uwel Edele Gestr: te bedanken voor Hoogst derzelver

gunstig approbatie, van mijn geringe gedrag omtrent den Rebel Noekoe

en zijn aanhanger, het welk ik zal tragten met den bijstand des Alder„

hoogsten, de maatregels van de Mahometaanse vijand te verijdelen

en te niete te maken.

Den bovengem Noekor is seedert den 13:e deeser aan deese kant niet

meer gezien hij heeft zig den 12: deeser van Hatilen opgepakt appa=

rentelijk uijt vreese van uwel Edele Gestr: aankomst alhier met de

Hongy vroot

Resteert mij geen vijanden alhier als den uijt het Stadhuijs ge=

vlugte Telakahoe, die met Lissabatters, Nonialij, korloetoe

Marioeno en de Negorij Paha, die Continueert stropirije te doen aan

de strant van deese Post, om ons de Leevensmiddelen aftesnijden, en hou„

den een open Communicatie met de Cerammers, die Noeko gezint zijn

voornamentlijk de vijf Kimilahas resorteerde onder Larakki en

Waroe die over en weer na Lissabatta vaaren

Alverder ter uwel Ed: Gestr Hoog g'eerde attentie, dienende, dat den

10: deeser mij gerapporteerd is, door den orangkaija van Haloewe, dat

den bovengemelde Pelakahoe met behulp van alle de boven gem: Ne„

„gorijs volkeren, op de Negorij Waijloeloe aangevallen waren, en de„

zelve volkeren op de vlugt gedreeven hebbende, Hebben sij daar van

vier man gedecapiteerd, en daar bij gevoegt, in geval zij de E:Comp niet ver„

„laten wilde, dat zij dan zouden wederom komen, om se dan altemaal in

„de pan tehakken. waar op ik na een rijp overleg mij daar na toe begeeven

hebbe, met een Corporaal en twaalf gemeene, gevolg van den Radja van

Sawaij den orangkaya van Hatoewe en Bessij, met hun onderhoorige vor

„heren, om die Negorij waijlveloe te secureeren, en daar aangekomen zijnde

zo kreeg ik tijding, dat den bovengem: Pelakahoe een Benting gemaakt

hadde, op de Negorije Paha, om des te meer in staat te zijn om destaant

en het Bosch te doorkruijssen waar op ik mij geresolveert hebbe, om hem een

bezoek