closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vaandrigs in het Ambons Guarnizoen zijn, en

waar van ca twee op de buijten Comptoiren leggen:

blijft dus 1: Luit: en 3: vaand:e in ’t guarn:i„

zoen.

dat als men reflectie, dat de Memorie van Menage,

2: Luijtenant en 6: vaandrigs permitteerd, en dat

zal die op sawaij daar onder niet gereekend worden,

de Memorie van Menage permitteerd

2: Luijtenants 6: vaandrigs.

als dan aan de bepaaling zoude manqueeren Een

Luijtenant en twee vaandrigs, ongereekend die na

Banda is.—

om reeden als in texlu, heeft.

Dm die reeden en om dat de meesten tijd di twee

247:

men overbeek en Boldrigt als vaar„

„drigs dienst laten doen.

in dispoost zijn, in den eersten teekenaar wel genood.

„saakt geweest, wil men de Hoofdwagt met een officier

beset hebben de sergeanten Overbeek en Boldrig

als vaandrig te laaten dienst doen, waaromme wij

uw Hoog Edelens versoek dat deeze als reeds

bij na een jaar zodanig dienst gedaan hebbende, zon„

verzoek om hem tot zodaenig te

bevorderen,

„der meerder genot van Gagie nog Emolumenten;

tot vaandrigs mogen bevordert worden

In die hoope en op de gunstige approbatie uwer

Hoog Edelens hebben weintusschen op den 28:e

Februarij nog beslooten, dezelve te laaten Jouissecren

van het vaandrigs kostgeld en Emolumenten.—

Der secretarissen van Banda en Ambon Jan

§ 248:

den secretarissen van Banda en

Ambon van plaats verwisseed zijnde Dirk Clootwijk en Fredrik Libregt

Brusz: door uw Hoog Edelens teegens

elkander van plaats verwisseld zijnde, zo hebben

wij

501

i 713