closeTerug naar inventaris

Transcriptie

43:

Des nademiddags te 5: uuren gaf den Lueitenant Strek

of den derden Teekenaar, aan ons te kennen, dat hij gaarne

deezen avond nog naar Amboi wilde vertrekken, wes„

„halven wij vermits er nog eenige reparatien aan onse

orembaijen moeste gedaan worden, ten eersten een Brieff,

en dit Eerbiedig Berigt van onse verrigtingen aan U„

„wel Ed: Gestr: Groot Agtb: vervaardigen, en gem: Lucit=t

Strek met ’s Comp„s Hongij schuijt nevens den Cor„

„poraal en 12: zoldaaten teegen van avona te 10: uuren,

tot hun vertrek lieten gereedheid houden.

Wij besluijten ans hier meede dit Dag Register,

in hoope dat onze Verrigtingen op deeze reik, Uwe wel Ede

„le Gestr: Groot: Agtb:s gunstige Adprobatie zullen mogen

verdienen, hebbende voor ’t overige de eere ons met alle

eerbied en waar Hoog agting te noemen /:onder stond:/

Wel Edele Gestrenge Groot Achtbaaren Heer

/:lager:/ Uwel Edele Gestr: Groot Agtb=s Zeer ood

„moedige en trouwschuldige Dienaaren /:was geteekend:/

f=r L=t Brusz:, L: van Iperen en I=s M=s Sreck,

/:inmargine:/ op de Anker plaats Rehai ten Eijlan„

„de kelang den 6: November A=o 1787:

Accordeert