closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45.

Emloinia

Aan den wel Edelen Gestrengen Groot Achtbaaren Heer Adriaan de Bock

Raad Extra Ordinair van Nederlands

/:Jndie mitsgs Gouverneur en Directeur deeser

Provintie

L: B:

Del

dele Gestrenge Groot Achtbaare Heer.

Van dit agterland, en Amblauw mitsg=s van het groote rivier of het doen der

klijne ronde en extirpatie togt geretourneert zijnde, hebbe de eere uwel

Edele Gestrenge Groot Achtbaare te bedeelen dat Hoogstdesselfs g’eer„

de letteren van den 19:' en 27: November mitsg=s 17: December J: L: hier be„

„hoorlijk zijn aangebragt, en ik mij de daar bij g’eerde ordre ter narigt

zal laten strecken. Intusschen de vrijheid gebruike deese ten geleide

te laten dienen van het Rapport der op voorm: Togt vernielde Noote

Boomen bestaande in een getal van 2972: egte en 34651: welde inzoort

welk Papier in alle eerbied uwel Edele Gestrenge Groot Achtb:

aanbiede onder verseekering dat ik alle mogelijke moeite en vlijt heb aan„

„gewend tot bevordering van dat werk mij overigens bevrijmoedigende

met de uitterste submissie te onderschrijven /:onderstond:/ wel Edele

Gestrenge Groot Achtbaare Heer /:lager:/ Uwel Edele

Gestrenge Groot Achtbaare ootmoedigendienaar /:was geteekend:/

60