closeTerug naar inventaris

Transcriptie

uarij 1

Eerbiedig Berigt

Aan den wel Edelen Getrengen Groot Achtbaaren Heer.

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands Indie mitsgaders Gouverneur

en Directeur deezer Provintie

WeleEdele Gutange Got Achbaar Hutr

Met cerbiedt Brichten de ondedanige tekenaaren uw welEdele Gestrenge

Groot Agtbaare, dat zij lieden ter gelegendheid der kleijne Hongij rond dit en ’t

Eijland Amblauw ter ordre en ten overstaan van het Hoofd deezes Comptoirs den

Boekhouder Elias Mazel zo veel mogelijk de Bosschen en gebergtens gevisiteerd

en g’extirpeert hebben en doen extirpeeren een quantiteijd van Twee Duisend

Negen Hondert twee en seeventig egte en vier en Dertig Duisend ses Hondert

een en vijftig wilde Noote Boomen in zoort gelijk hier onder breeder

te zien, als

Op het Eijland Bouro

In de gebergtens en valeijen van wamauw

1486: vrugtbaar

onder Flat

§1240: halfwassene, en

246: Jonge

Ofte saamen

2972: egte Noote Boomen.

Mitsgaders

47: