closeTerug naar inventaris

Transcriptie

12: 8:

9: 8: 8:

16:

82:

14.

13: lb

14:

De

en

= Transport

Den Stuurman Ian Iansz: wegens te min uijtgeleverde

7:0: lb Rlijst

vide voorjarig Iournael pag: 50:

17:

14

’t geene op de karl op ordre H: H: Edelh:s nog

nader is belast

17.

Addeert. rd:s 16:

12

fuc:s 9: 34:

D

Gewesen

Meesterknegt der wapenkamer Ian Hendrik

Rietmeijer weegens diverse te kort gekomen wapen„

kamers goederen onder ult=o meij 1786 bij den opneem en

nader onder ult=o 8ber: 1787: bij de overgave dier admi„

„nistratie waar van reets in mindering is afgetrokken

zijn te goed hebbende gagies tot ult=o Junij 1787: en als

na nog de bet blijft 't welke aan d’E Comp: miet werden

vergoed

rd 1221:41:— fuc:t 730: 3/80

De overledene welEdele Agtb: Heer Gouverneur

Johan Libregt

seidelman: wegens diverse te kort kominge bij Hol„

Candias etc: uijt de oude boeken Nogt Restant

dibet

ƒ 3916: 8: 8:

Tr

deese Iaere volgens aan schrijvings

H: 78:

Edelheed=s nader ten Lasten gebragt vide

politicq raads besluijt van den 12: April J=o

wegens de ongequalificeerd meerder betaelde rd:s 3325:11:—

bovende de door haar Hoog Edelheedens

toegelegde rd:s 5000:—: tot Gratificaties

aen de perkeniers

0583: 19:—

Voor

’t kostende van 2000: tonn: kalk

die almeede nodig en de moete

vergoed worden

1980

Laastelijk ’t uijtkoops bedragen van

2650: lb bedurve buskruijt en

nog 10: percent van 10'000: lb die hier

malen kunne worden te zamen

3650: lb welkers bederff de reden is toe„

gestaan wegens den welEd: Heer Gouver„

„neur en naar hoogst G’Eerde ordres moet

werden belast

2190:—:

10753

19:

Rest ter betalinge

14670:

Erd: 7409: 13: 8: duc 4445: 8 7460„

Voor welke post bij d’E Comp: en onder bewaringe de welEd: agtb:

Heer Gouverneur Haga Geseponeert zijn.

stuxs zoldij Reekenings en waar op te goed is

1

aen Gagies

rd:s 4466: 32: —: duC: 2660:— ƒ 8844:

Bassaar zijnde het Restant kostende voor dies herbouwings

het welk uijt zijn Inkomsten successief

werd af

„betaeld

939:

Boekhouders Pieter De Haan, Nicolaas Welman, en

Iacobus Meurs, voor t uijtkoops kostende van diverse

Onbeq: goederen, die te Batavia in de kasten niet bevonden

zijn en volgens H: H: Edelheedens Ordres moeten

werden betaelt te zien bij Iournael Pagi„

„na. 187:

rd:s 16: 11: 8: buC: 19:

32:

1960 4

Transporteere

ƒ 658124:

8:

ƒ 640039:

32:

2419

19

3.

7:

7:

3:

5

163

8: 8:

8:

8:

8: