closeTerug naar inventaris

Transcriptie

197

Erntfeste Voorsienige Discrete.

D:E: Heer Adrianus Anthonij 's Gravezande

opperkoopman en secunde deser Provintie

mitsgaders Afgaand Hoofd

en

Johannes Hageman

koopman en Aankomend Hoofd aldaar

Erntfeste Voorsienige Discrete.

Den Eersten in hoofde vermeld die door de tusschen geko„

men omstandigheit tot heeden in het subaltern Bestier van

dit Comptoiris Gecontinueert, tans derwaarts vertrekkende, om

het zelve te cederen aan den tweeden genoemde, Jongst door de

Edele Hoog Indiasche Regeering tot Hoofd van Pouloaij en

Rhun aangesteld, gelaste ik den laasten het Comptoir met sijn

omslag uit handen van den Eersten te ontfangen op een behoorlijk

Transport, dat genomen dient te worden onder ult=o dezer ten

overstaan van den â Costij bescheiden Scriba Leunissen, en Ser„

geant Carrie, terwijl den E: SGiavezande het Aankomend Hoofd

Hageman vervolgens na gewoonte publiecq zal moeten voor„

stellen, en daar na weder herwaards keeren, met een satisfactie

die de optreeding tot een hooger Post, en teffens ook mijn bijsonder

contentement over zijn be goede diensten in de gequiteerde hoof

zij heeft kunnen afleveren.

Intusschen recommandeere ik het Aankomend Hoofd Hage„

man op het allerernstigste, om steeds in agting te houden het voor

het presente za buiten gemeene belang in dit Eiland om zijn

kostbaar.