closeTerug naar inventaris

Transcriptie

binnen is ter diepte van nog omtrente een vadem, dus ik heb moeten besten

ten ’t slot daar op te leggen en rantsoen uijt tedeelen, aan ijder kop 2 kann

water s daags, waar meede ik den 14: deeser reeds begonnen ben, en waar

door ik nu nog Eenige tijd kan gaande Houden, Hoopende intusschen, ops

Hemels zeegening dat wij Reegen moogen Erlangen, wij zien de Reege

daagelijks rontsomme door dog de Z: 0: winden waaijt alles dat Eijla

voor bij.

De Rijst binnen korten meede ten Eijnde zullende zijn, alsoo niet

meer dan nog tot de ordinaire verstrekking met primo Augustus te

doen, per restant is versoeke ik uwel Ed: Agtb: op ’t ootmoedigst met

Eenige Lasten van dit graan voorsien te worden, gelijk ik ook Eerbie

digst de vrijheid Neemen te bedeelen dat het Nieuwe Rijsthok ge„

heel afgeschot met planken en d:o vloer binne de dispens in gereedhei

is gebragt, waar in tot 20: Lasten toe zal kunnen geborgen worden,

dit ten hoogsten Noodsakelijk geweest zijnde hoope ik dat dit

even als meer andere gedaane klijne reparaties die ik verpligt

geweest ben te doen uwelEd: Agtb: gunstige goedkeuring mogen we

dragen kunnende uwel Ed: Agtb: zig teffens verseekert houden, dat

niets nutteloos, en alles met de uijtterste menagie voor D E: Comp

door mij werde verrigt

waar meede ik de Eer hebbe mij met verschuldigde hoog agtin

en Eerbied te noemen /:onderstond/ wel Edele Agtb: Heer /:lager

uwel Edele Agtb: zeer nedrige Dienaar /was getekend/

Ioh: Hageman /: ter seide:/ Banda Pouloaij ten Comptoir

Revengie adij 19: Iulij: Ao 1788.

Accordeert

Ditterich.

geswr