closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788 den 1 September

1

_„o

1

_„o

306

Aan Den WelEeelen Agtb: Har

Lambertus Janszoon Haga

Gouverneur en Directeur Deeser Provintie

wel Edele Agtbaare Meer.

De nedrige tekenaaren Gebruijke de vrijheijd uwelEdele Agtb: bij

desen te presenteeren Een Lijst uijt de alhier ter secretarij berustend pas„

„se Boekder van hier weder naar hun land vertrocken Cliamse en Go„

„ramse vaartuijgen met aantooning wat z' van hier aankoopmanschappen

vervoerd hebben te weeten.

Vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse Anakoda Agil, met

desselfs Ionk bemand met nog 4: Coppen zodanig als hier aangekomen

is naar zijn woond plaats de negorij quai gelegen op Ceram te mogen

reteurneeren voerend van hier melde.

2: p:s Salemp: br: bl:

3 karikams kl: roode

5 Iavanse kleetjes

5

G, gingams

20 kommen pierings

10 matten Rijst

Vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse Anakoda Partja ja„

met desselfs Ionk bemand met nog 4: Coppen zodanig al hier aan„

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij keffing gelegen op: Cl:

„kam te mogen retourneeren voerende van hier meede

1p parkalen Gem: Gebl:

br: bl:

6„' bastas

2 karikams kl: roode

20 Iavanse kleetjes

_„o tjelas

2

6 Nuisdoeken

30 kommen en pierings

30 parings en messen

½: p:s ijser

10 matten Rijst

vertrekt van hier naar Goramden goramser Orankaij Patie Ambon

met

2