closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om dies bedragen Banda aan

te reekenen

§ 422:

den secret:s Brust zal bij bekwaa„

„mie geleegendheid Transport

na Banda worden verleent

onde de Miniters daar van ver„

nittigt

§ 423.

wat omtrent de Extiapatie van

specerij bomen in ’t voor jaar is

beloofd

86

dat hij met dat vaartuijg bemand met 4: Europeesen en 8:

Marines naar Damma /:onder kleijn Timor sorteerende,

ter afhaal van OLij is gezonden en door swaard Zuijdooste

winden genoodzaakt geworden deeze baaijm te loopen met

verzoek om, wijl hij niet langer als tot ult=o Augustus

laastleeden randsoenen ontfangen hadde, voor den tijd van twee

maanden daar meede gezeefd te mogen worden; hebben wij

bij ons besluijt van den 15: September h: a: denzelven zulks toe„

„gestaan, en wij zulten het bedragen van dien, t Gouvernement

Banda aanreekenen.

Tot slot van dit Hoofdeel noteeren wij, dat den voor Ban

da gevestineerden secretaris Brust, zo door de Continueerende

ooste vinden, als gebrek aan vaartuijgen, tot heeden alhier

moetende vertoeken, wij denzelven bij eerst voorkomendo

bekwaame geleegentheijd Transport na der waarts zullen

verleenen, waar van wij de Ministero aldaar over Ceram

reets kennisse hebben gegeeven.

onder het Articul van

de Hongij Togt bij s 201: onzer Voorjaarde

eerbiedige Letteren, aan UW Hoog Edelens gepro„

mittteert hebbende te zullen bedeelen, den uijtslag van

de

20.