closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

P„r Transport bosen Padij

42680:

Poenna

500:

Bapa Panaij

300:

Lamagga

80:

daeng Makoellieng

3000:—

Somma bossen Padij 46560:

Waar van de thiende bedraagt bossen 4656 gereekend tegens 5 rd=s

spaans de 100 bossen, zoude dezelve afwerpen een somma van Rijx„

„daalders 232¼ spaans. (:onderstond:) Maccasser den Eersten

Augustus Anno 1788 (was geteekend:) D: Deefhout.

Aan Den welEdelen Agtbaaren Heer

—.

Barend Reijke

Gouverneur en Directeur deeser kuste Celebes.

WelEdele Agtbaare Heer

Ter g’Eerde ordre van uwelEd: Agtb: hebben de ondergeteekende gecommitteerde

Justitieele Leeden ten overstaan van den Koopman en fiscaal de Heer

Jacobus Leonardus de Vos, op den Eersten deezer zig vervoegt in

’t groot Negotie Pakhuis, en aldaar de onder en natenoemene 'sComp„s

gewigten, Ellen Maaten enz: teegens de slaapers nauwkeurig ver„

„geleeken, g’Effent en vervolgens zo veel als 'er daar onder deugdsaam

zijn bevonden na behooren g’Eikt, ten gebruike in en voor de

volgende