closeTerug naar inventaris

Transcriptie

85

Rapport

Aan den wel Edelen Agtbaaren Heer

Barend Reijke

Gouverneur en Directeur dezer kuste Celebes

overgeleevert door den ondergeteekende

Simon Thonsieua Onderkoopman

en Licentmeester, nopens desselfs ge

„daane opneem van alle zodanige

Chialoupen Pantjallangs en Gontings,

als er onder dezes Gouvernements in

weezen zijn, mitsgaders perzoon en

natien die dezelve zijn toebehoorende

namentlijk

Chialoup Pantj: Gontings Lasten Jaaren.

6

p

Europeesche en Inlandse Burgers. als:

15

6.

Den burger alhier Jan Hendrik Krookwits

Maleijers en Parnackangs.

Intje Sadulla Maleijer

1.

30.

41.

reweld.

waarmede verhoopen aan de g’Eerde Jntentie van

agtiing

Agtb: te hebben voldaan, dus mij met de meeste hoog

noeme. /:onderstond:/ wel Edele Agtbaare Heer /: lager:/

uwel Ed: Agtb: onderdanige en gehoorzaame Dienaar

/:was geteekend:/ S: Monsieur /:in margine

Maccaijer adij ult:o September A:o 1788.

Accondeert.

Stubolob

D Cen: gew: ke