closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Nagezien

W: H:s Burgaraaff ./.

1

32 1/5 kannen

voor

Voor

pees

voor

voor

Vervolg der Neederlandse Koopmanschappen

tecq wijn in vaten kasten inkoops zonder ongelden

Lasten van Batavia

vragt uit Neederland na de hoofdplaats 20 pC

Resico van de Zee 5 prC:

Jntressen op ’t uitgeschooten Capitaal @ 3 pC: 's jaars komt voor 2/m: dat Calculeere op de

hoo peplaen

„leegen heeft zijnde bij ’t factuur niets genoteert tot dat deselve p„r het Jnlandse vaartuijg van

den maleij

Samaila herwaards gesonden is reek„t ¾ pC

Een pC: administratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaaren 12½ p:C:

Redico van de Zee 6 pC:

intressen @ pC: 'sjaars komt voor 2/m dat alhier geleegen heeft zijnde in d„o p„ 1787 p„s gene: vaartu

27 october herwaerds gesonden en verdibiteerd onder u„o febr: /:/: L:/ reek„t 10 7/8 pC:

Een en halff prC administratie en gelden

ingeset Diamantje koster inkoops zonder ongeldens

Lasten van Batavia

dragt uit Neederland 20 p:C:

Resico van de Zee: 5 p:C:

Jntressen op ’t uitgeschoeten Capitaal @ 3 p:C: 's jaers komt voor 2/m dat Calculiere op de td plaats gal

a„o

te hebben als zijnde bij factuur niets genoteerd tot dit deselve p„r ’t schip Hoorn op den 24 xter

„waards gesonden is reek„t 34 pC:

Een ps: aoministratie ongelden

Lasten in dit Gouvernement

onkosten van schip en dienaeren 12½ pC:

Resico van de Zee 6 pC

Hoorn

Jntressen @ p:C:sJaars komt voor 6m dat alhier geleegen heeft als zijnde p„r even gem: schif

maart /I: L:/ aangebr: en verdebiteerd onder u„o deeses reek„t pC:

Een en Een halff p:C: adeministratie en gelden